Danmark – Københavns Universitet

billede af danmarks natur billede af danmarks natur billede af danmarks natur

Danmark

Natur i evig forandring

Geologien under Danmark fortæller om udviklingen af et hav langs randen af det skandinaviske grundfjeld. Om hvordan Jordens kappe kan forklare, hvorfor de mange kilometer sedimenter, Danmark består af, alle er aflejret på lavt vand, når bassinet er op til 9 km dybt. Og om hvordan saltet i undergrunden og olien i Nordsøen blev til.

Det danske landskab er formet af isens mange fremstød under den sidste istid. På Bornholm stikker grundfjeldet frem på overfladen, men resten af landet er det sandede smeltevandssletter og aflejringer af ler og kalk, som har sat præg på landskabet. Den geologiske historie og det omskiftelige tempererede klima, med fugtige milde vintre og kølige somre, har været bestemmende for Danmarks naturlige plante- og dyreliv. Men også mennesket har sat sit aftryk i Danmarks natur, som næsten overalt er underlagt intensivt jordbrug og bymæssig bebyggelse. Mens skove oprindelig dækkede 80-90 % af landet, gælder det i dag kun ca. 14 %. Og heraf er kun en lille del vild skov. Det er i disse uberørte områder, vi finder den største artsrigdom i Danmark. Den mindste findes i det opdyrkede agerland.

Opgjort i antallet af arter er det danske dyreliv derfor fortsat overvejende en skovfauna. Men også søer, vandløb, moser, klitter, heder og strandenge er hjemsteder for et karakteristisk dyre- og planteliv. Og langs kysterne findes store lavvandende områder med stor betydning som internationalt raste- og overvintringssted for trækkende hav- og vadefugle. De mange besøgende fuglearter tegner om nogen billedet af Danmarks natur, som er i evig forandring i takt med årstidernes skiften.

Fotos og illustration: Jens Astrup, Ralph Appelbaum Associates